Czym się zajmujemy

  Prawo rodzinne
  Kancelaria świadczy usługi między innymi w sprawach o:
 • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej (w tym pozbawienie władzy, jej ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, także wydanie zarządzeń opiekuńczych)
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • wydanie dziecka
 • ustalenie pochodzenia lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie
 • ustanowienie opieki lub kurateli
  Prawo cywilne:
  Kancelaria zajmuje się między innymi dochodzeniem roszczeń o:
 • zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. w związku z
  • wypadkami komunikacyjnymi
  • szkodami na mieniu
  • szkodami górniczymi
  • błędami w sztuce lekarskiej
 • dochodzenie roszczeń z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego
 • prowadzenie spraw związanych z prawem rzeczowym m.in. zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, ochrona prawa własności oraz ochrona posiadania
 • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • windykacja należności
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w sprawach o:
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę i innych należności (np. godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, świadczenie chorobowe, deputaty w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym)
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • dyskryminację i mobbing
 • zakaz konkurencji
 • ustalenie wypadku przy pracy oraz sprostowanie protokołu powypadkowego
 • roszczenia z tytułu chorób zawodowych oraz z tytuły wypadków przy pracy
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytura, renta oraz inne świadczenia z ubezpieczeń emerytalno – rentowych, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (np. renta rodzinna, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pogrzebowy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej itp.)
 • reprezentacja stron w postępowaniu sądowym oraz sporządzenia odwołań i wniosków do ZUS
  Prawo karne
  Kancelaria zajmuje się między innymi:
 • prowadzeniem obrony w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu przed sądem
 • reprezentowaniem pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych
 • sporządzaniem subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • dochodzeniem odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentacją osób skazanych oraz sporządzeniem pism i wniosków w przedmiocie:
  • udzielenia odroczenia wykonania kary
  • udzielenia przerwy w wykonywaniu kary
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywanej kary
  • warunkowego zawieszenia wykonania kary
  • udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • wydania wyroku łącznego
  • wniosku o ułaskawienie
  Prawo administracyjne
  Kancelaria zajmuje się:
 • zastępowaniem stron przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • zastępowaniem stron przed sądami administracyjnymi
 • sporządzaniem odwołań, skarg, wniosków oraz innych pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym
 • świadczenie pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.
  Prawo gospodarcze
  Kancelaria oferuje usługi między innymi z zakresu:
 • stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń
 • rejestracji spółek prawa handlowego
 • windykacji należności
 • sporządzania opinii prawnych
  • sporządzania i opiniowania umów, regulaminów, statutów i inne